• Gedragscode Vrijwilligers jeugdwerk Protestantse Gemeente te IJsselstein  

  Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige deelnemers aan de activiteiten van onze gemeente zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.  Maar er is wel één heel duidelijke grens: seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en minderjarigen, die bij ons komen, zijn absoluut ontoelaatbaar! 

  Daarom hebben wij als gemeente voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld.

  De gedragscode bestaat uit twee delen:

  I           Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers.

  II   De omschrijving van seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag dat het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.  Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.  

  1. De gedragsregels voor vrijwilligers: 
  2. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich

  veilig en gerespecteerd voelt.

  1. De begeleider onthoudt zich ervan de minderjarige te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
  2. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  4. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  5. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
  6. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
  7. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij voorzitter en/of scriba van de kerkenraad.
  8. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen van de minderjarige die niet in de rede zijn.
  9. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het kerkenraad aangewezen vertrouwenspersoon.                                  

  Omschrijving seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid. 

  Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/ of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind,hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, leiding-jeugdlid, e.d.); en/ of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. 

  Onder ‘Ander grensoverschrijdend gedrag’ verstaan wij:

  • Fysiek of verbaal agressief gedrag.
  • Discriminatie: Ongelijke behandeling op basis van de beperking, afkomst, sekse, seksuele voorkeur of geloofsovertuiging.
  • Pesten, treiteren, bang maken, uitschelden, onder druk zetten, overmatige controle uitoefenen, vernederen, krenken.

  Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, worden gemeld en gesanctioneerd door een

  tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.  

  Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan de kerkenraad oordeelt

  dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/ justitie worden gemeld.

   

  Deze gedragscode is vastgesteld door de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te IJsselstein. 

   

  Ondertekening vrijwilliger                                                                      Ondertekening namens Kerkenraad

   

  Datum                                                                                                                                                Datum

   

   

   

  Naam                                                                                                                                                 Naam

   

   

   

  Handtekening                                                                                                                          Handtekening

   

  De gedragscode is gebaseerd op de modelgedragscode voor (vrijwillige) medewerkers van de Vereniging Nederlandse Organisaties.

   

Protestantse gemeente IJsselstein

Op deze website gebruiken we cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan ga je akkoord met deze cookies.