De Veilige Kerk

Onze gemeente is een plek waar iedereen zich welkom en veilig voelt. We gaan respectvol met de ander om. We handelen integer en zijn betrouwbaar en zorgvuldig.
Dat betekent dat wij alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische of (seksueel-) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Net als in de maatschappij kan er ook in de kerk machtsongelijkheid ontstaan. Er is verschil in positie, senioriteit, volwassenheid, bezit van middelen (geld), charisma, reputatie etc. Dat kan bewust of onbewust leiden tot ongewenst grensoverschrijdend gedrag. We zijn ons ervan bewust dat voortdurende aandacht nodig is om de relaties die we aangaan zuiver te houden.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het preventiebeleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk. Het preventiebeleid omvat onderstaande onderdelen:

 • Aannamebeleid voor vrijwilligers en beroepskrachten (hierna te noemen medewerkers)
  Belangrijkste aspecten hiervan zijn dat
  - Medewerkers een VOG kunnen overleggen;
  - Er iemand is die VOG aanvragen regelt.
  Zie bijlage 1 voor de overige aspecten en de details;
 • Gedragscode voor de medewerkers. Alle medewerkers zijn bekend met de gedragscode en onderschrijven en ondertekenen die voor akkoord (bijlage 2);
 • Er zijn 2 gekwalificeerde vertrouwenspersonen zichtbaar en toegankelijk voor gemeenteleden. Zij zijn ‘ambassadeur’ voor een veilige gemeente en veilig jeugdwerk. Alle contacten zijn vertrouwelijk.
  Neem contact op als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, een vermoeden hiervan of vragen hieromtrent.
  Meer informatie, zie:
  - Het reglement voor de vertrouwenspersonen (bijlage 3)
  - De profielschets van de vertrouwenspersoon (bijlage 4)
  Contactgegevens:
  Algemeen: vertrouwenspersonen@pgij.nl
  Alwin Dam, T: 06-81960487 E: vertrouwensman@pgij.nl
  Mirjam Ellenbroek-Zwaan, T: 06-40674357 E: vertrouwensvrouw@pgij.nl
 • Het meldprotocol in geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in pastorale en gezag relaties (bijlage 5);
 • Het communicatiebeleid. Dit richt zich op de preventie van grensoverschrijdend gedrag (bijlage 6);
 • De klachtenregeling. Voor de klachtenbehandeling bij misbruik in pastorale- en gezag relaties, wordt gebruik gemaakt van de interne procedure van de PKN. Deze is te vinden op de website van de PKN “Klachtenbehandeling bij misbruik in pastorale en gezag relaties”.

Het preventiebeleid met alle regelingen om seksueel- en ander grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en de contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn te vinden op de website van de PGIJ.

Het preventiebeleid is opgesteld in navolging van de landelijke richtlijnen van de PKN.